Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cuộc thi!
Đợt 3: từ 08h00 ngày 19/5/2014, kết thúc vào 16h00 ngày 31/5/2014
KẾT QUẢ ĐỢT 1 CỦA CUỘC THI MỜI BẠN XEM TẠI ĐÂY
 • Câu hỏi 1: Hiến pháp (sửa đổi) gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?
  A. 11 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014
  B. 10 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.
  C. 11 chương, 130 điều, có hiệu lực thì hành từ ngày 1-1-2014.
  D. 10 chương, 130 điều, có hiệu lực thì hành từ ngày 1-1-2014.
 • Câu hỏi 2: Đâu là một đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam?
  A. Tính bền vững
  B. Tính nhất nguyên chính trị
  C. Tính chủ động
  D. Tính nhất thiết
 • Câu hỏi 3: Sự kiện nào mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới?
  A. Chiến tranh thế giới thứ nhất
  B. Cách mạng tháng Mười Nga
  C. Cách mạng tư sản Pháp
  D. Chiến tranh thế giới thứ hai
 • Câu hỏi 4: Trong tác phẩm “Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” Lênin đã kế thừa tư tưởng của Mác về sự thay thế tất yếu của chủ nghĩa xã hội đối với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và chỉ rõ những nội dung gì?
  A. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  B. Thực chất của thời kỳ quá độ; Độ dài của thời kỳ quá độ
  C. Các loại hình quá độ
  D. Cả 3 câu trên
 • Câu hỏi 5: Theo quy định của Hiến pháp (sửa đổi), Chủ tịch nước có quyền?
  A. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh.
  B. Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước.
  C. Lập hiến và lập pháp.
  D. Cả 3 ý trên đều đúng.
 • Câu hỏi 6: “… là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Hãy điền cụm từ còn trống vào câu trên theo Khoản 1 Điều 18 của Hiến pháp (sửa đổi).
  A. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  B. Người nước ngoài định cư ở Việt Nam.
  C. Người Việt Nam sống ở Nước ngoài.
 • Câu hỏi 7: Đây là 1 trong 5 tiêu chí rèn luyện của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới?
  A. Đoàn kết, thân ái, có sức khỏe, kỹ năng
  B. Giàu tri thức, tự tin, bản lĩnh trong hội nhập
  C. Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng
  D. Giàu lòng yêu nước, bản lĩnh trong hội nhập
 • Câu hỏi 8: Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm?
  A. 28 năm
  B. 29 năm
  C. 30 năm
  D. 32 năm
 • Câu hỏi 9: Hiến pháp nước ta quy định Quốc ca là bài “Tiến quân ca”, vậy ai là tác giả ca khúc trên?
  A. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi
  B. Nhạc sĩ Văn Cao.
  C. Nhạc sĩ Hoàng Hà.
 • Câu hỏi 10: Mục tiêu cuối cùng của cuộc cách mạng vô sản là gì?
  A. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
  B. Giành độc lập cho các dân tộc bị áp bức
  C. xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
  D. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
 • Câu hỏi 11: Để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thanh niên Việt Nam cần có những nhóm phẩm chất nào?
  A. Trình độ chuyên môn và tay nghề cao; sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
  B. Trình độ chuyên môn và tay nghề cao; đạo đức và lối sống trong sáng; sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng
  C. Trình độ chuyên môn và tay nghề cao; “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.
 • Câu hỏi 12: Câu nói "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" được Bác Hồ nói nhân dịp nào?
  A. Thư gửi thanh niên về thi đua ái quốc (ngày 1/8/1951)
  B. Hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế (ngày 01/9/1961)
  C. Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (ngày 7/5/1958)
  D. Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt (ngày 27/3/1964)
 • Câu hỏi 13: Trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hội nghị đã thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản Thanh niên vận động” với bao nhiêu vấn đề, tên từng vấn đề:
  A. 02 vấn đề: Địa vị thanh niên lao động và sự quan trọng của thanh niên Cộng sản Đoàn; những điều căn bản của Thanh niên Cộng sản Đoàn.
  B. 02 vấn đề: : Địa vị thanh niên lao động và sự quan trọng của thanh niên Cộng sản Đoàn; các tổ chức Đảng Đoàn Cộng sản Thanh niên Đoàn.
  C. 03 vấn đề: Địa vị thanh niên lao động và sự quan trọng của thanh niên Cộng sản Đoàn; những điều căn bản của Thanh niên Cộng sản Đoàn; các tổ chức Đảng Đoàn Cộng sản Thanh niên Đoàn.
  D. 03 vấn đề: Những điều căn bản của Thanh niên Cộng sản Đoàn; các tổ chức Đảng Đoàn Cộng sản Thanh niên Đoàn; sự quan trọng của thanh niên Cộng sản Đoàn.
 • Câu hỏi 14: Giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là gì?
  A. Chủ nghĩa tư bản
  B. Chủ nghĩa xã hội
  C. Chủ nghĩa cộng sản
 • Câu hỏi 15: Cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước ta là cơ quan nào?
  A. Quốc hội.
  B. Chủ tịch nước.
  C. Chính phủ.