Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cuộc thi!
Đợt 1: từ 08h00 ngày 21/4/2014, kết thúc vào 16h00 ngày 3/5/2014
 • Câu hỏi 1: Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
  A. Chủ nghĩa yêu nước.
  B. Chủ nghĩa xã hội.
  C. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.
  D. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 • Câu hỏi 2: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội triển khai để mọi tầng lớp nhân dân góp ý. Theo tổng hợp, có khoảng bao nhiêu triệu ý kiến của nhân dân đã đóng góp để cuối cùng có được một bản Hiến pháp sửa đổi thông qua với sự đồng thuận rất cao.
  A. 24 triệu ý kiến.
  B. 25 triệu ý kiến.
  C. 26 triệu ý kiến.
 • Câu hỏi 3: Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời có sự kế thừa của những tư tưởng khoa học nào?
  A. Triết học cổ điển Đức
  B. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh.
  C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.
  D. Cả 3 ý trên đều đúng.
 • Câu hỏi 4: Theo điều 83, Quốc hội họp mỗi năm mấy kỳ và do ai triệu tập?
  A. Ít nhất một kỳ, do Chủ tịch Quốc hội triệu tập.
  B. Hai kỳ, do Chủ tich Quốc hội triệu tập.
  C. Hai kỳ, do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.
 • Câu hỏi 5: Chủ nghĩa Mác – Lê nin ra đời trên cơ sở những tri thức tiên tiến của thời đại về những nội dung gì?
  A. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
  B. Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những thành tựu về lý luận trong triết học, kinh tế chính trị và tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
  C. Khoa học tự nhiên và những thành tựu về lý luận trong triết học, kinh tế chính trị và tư tưởng xã hội chủ nghĩa
  D. Khoa học xã hội và những thành tựu về lý luận trong triết học, kinh tế chính trị và tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
 • Câu hỏi 6: “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; … trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc”. Hãy điền cụm từ còn trống vào câu trên theo Khoản 2 Điều 37 của Hiến pháp (sửa đổi).
  A. Gương mẫu.
  B. Xung kích.
  C. Tiên phong.
  D. Đi đầu.
 • Câu hỏi 7: Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm mấy bộ phận cấu thành, là những bộ phận nào?
  A. 02 bộ phận gồm: Triết học Mác – Lê nin, Kinh tế chính trị Mác – Lê nin.
  B. 02 bộ phận gồm: Triết học Mác – Lê nin, Chủ nghĩa xã hội Khoa học.
  C. 3 bộ phận gồm: Triết học Mác – Lê nin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
  D. 4 bộ phận gồm: Triết học Mác – Lê nin, Kinh tế chính trị Mác – Lê nin, chủ nghĩa xã hội khoa học và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Câu hỏi 8: Theo điều 29 Hiến pháp (sửa đổi), công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
  A. Đủ 16 tuổi trở lên.
  B. Đủ 18 tuổi trở lên.
  C. Đủ 20 tuổi trở lên.
  D. Đủ 21 tuổi trở lên.
 • Câu hỏi 9: Triết học Mác - Lê nin bao gồm:
  A. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
  B. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy tâm.
  C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
  D. Cả 3 câu đều sai.
 • Câu hỏi 10: 9g50 phút, ngày 28-11-2013, Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua với 486/488 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 97,59% tổng số đại biểu Quốc hội. Hay cho biết, Hiến pháp sửa đổi được thông qua toàn văn tại kỳ họp lần thứ mấy của Quốc hội khóa XIII
  A. Kỳ họp thứ 5.
  B. Kỳ họp thứ 6.
  C. Kỳ họp thứ 7.
 • Câu hỏi 11: Giữa năm 1925, tại Quảng Châu – Trung Quốc đã hình thành một tổ chức cách mạng Việt Nam đầu tiên có xu hướng Cộng sản đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với bao nhiêu hội viên?
  A. 11 hội viên.
  B. 9 hội viên.
  C. 7 hội viên.
  D. 5 hội viên.
 • Câu hỏi 12: Hãy chọn câu đúng nhất về một trong những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì?
  A. Sự phân chia thế giới của các nước mạnh.
  B. Xuất khẩu tư bản là sự ăn bám của chủ nghĩa tư bản.
  C. Xuất khẩu tư bản là sự ăn bám bình phương của chủ nghĩa tư bản.
  D. Xuất khẩu tư bản là việc đưa tư bản ra nước ngoài nhằm chiếm giá trị thặng dư tạo ra.
 • Câu hỏi 13: Học thuyết Mác – Lênin chỉ rõ mục tiêu của cách mạng vô sản là gì?
  A. Giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên làm chủ xã hội.
  B. Giải phóng nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên làm chủ xã hội.
  C. Giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên làm chủ xã hội.
  D. Giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi cảnh đói nghèo, vươn lên làm chủ xã hội.
 • Câu hỏi 14: Học thuyết Mác Lê nin chỉ ra lực lượng nào tiến hành cách mạng vô sản triệt để nhất?
  A. Nông dân.
  B. Giai cấp công nhân.
  C. Tiểu tư sản trí thức.
  D. Tư sản.
 • Câu hỏi 15: Chọn phương án trả lời đúng nhất cho tư tưởng Hồ Chí Minh?
  A. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
  B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
  C. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.