VUI LÒNG ĐỌC KỸ QUY CHẾ CUỘC THI
- Cuộc thi được chia ra làm 03 đợt trong vòng 06 tuần, 02 tuần một đợt thi. Mỗi người được tham gia dự thi cả trong 03 đợt. Vào mỗi đợt, người tham gia dự thi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm (07 câu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 03 câu về lý luận chính trị cơ bản, 05 câu về Hiến pháp sửa đổi năm 2013) và 01 câu hỏi phụ dự đoán về số người trả lời chính xác nội dung của 15 câu hỏi.
      + Đợt 1: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/4/2014, kết thúc vào 16h00 ngày 3/5/2014 và công bố kết quả vào ngày 4/5/2014.
      + Đợt 2: Bắt đầu từ 08h00 ngày 5/5/2014, kết thúc vào 16h00 ngày 17/5/2014 và công bố kết quả vào ngày 18/5/2014.
      + Đợt 3: Bắt đầu từ 08h00 ngày 19/5/2014, kết thúc vào 16h00 ngày 31/5/2014 và công bố kết quả vào ngày 1/6/2014.
- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều có 3 hoặc 4 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 1 phương án đúng.
- Người dự thi phải đăng ký các thông tin của mình trước khi vào thi chính thức (Họ và tên, Ngày sinh, CMND, Điện thoại, Email, Địa chỉ, ĐVTN thuộc đơn vị nào). Trường hợp chưa có CMND thì có thể cung cấp số CMND của bố hoặc mẹ.
- Nếu có nhiều người trả lời chính xác 15 câu hỏi thì câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia cuộc thi sẽ là cơ sở để cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân. Nếu như có từ 02 cá nhân trở lên có cùng số dự đoán như nhau thì Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian tham gia dự thi của từng cá nhân để quyết định giải.
- Căn cứ xếp hạng, kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả đạt giải trên các kênh thông tin của Đoàn.